Pravidla účasti na ŽižConu

Všichni jsme lidé a můžeme dělat chyby. V ideálním vesmíru by podobná pravidla potřeba nebyla a my upřímně doufáme, že je nebude nutné vytahovat – ale přesto by si měl každý účastník přečíst, že je povinnen:

 • Seznámit se s pravidly účasti

  Každý účastník se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla účasti a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti může znamenat vyloučení bez náhrady ceny vstupného. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.
 • Dodržovat pokyny pořadatelů

  Bez komentáře.
 • Dodržovat požární a bezpečností předpisy

  Kouřit je povoleno pouze ve venkovních prostorech.
 • Nosit vstupenku stále na ruce

  Aktivně se jí prokazovat pořadateli při průchodu vstupem. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.
 • Neobtěžovat okolí

  Po celou dobu akce respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek v areálu festivalu. V průběhu programu nerušte přednášející. Na akci bude dostupné občerstvení, včetně sem tam nějakého toho alkoholu. To neznamená, že bude podáván mladistvým a že je na místě se předhánět v tom, kdo víc vypije. Podnapilí otrapové půjdou na mráz (nebo na to, co bývá běžně na Zlíchově touhle dobou).
 • Dodržovat pravidla běžná ve společnosti

  Chovejte se k pořadatelům i ostatním účastníkům slušně, dbejte na svou osobní hygienu, nepohazujte kolem sebe odpadky. A tak.
 • Účast dětí do 18 let je podmíněna souhlasem rodičů, nebo doprovodem dospělé osoby

  Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte na festivalu ŽižCon ke stažení ZDE
 • Dodržovat noční klid

  Po 22. hodině je zakázáno jakékoliv hlučnější chování mimo vnitřní prostory.

Pravidla účasti v sekci – „Hraj a vyhraj“

 • „Hraj a vyhraj“ bude ukončena v sobotu ve 20:00. Výherci budou vylosováni z odevzdaných herních lístků, pro každou hru (případně každou kopii hry) zahrnutou do „Hraj a vyhraj“.
 • Tato výhra není garantovaná, vzhledem k možnosti, že v průběhu festivalu dojde ke ztrátě či zničení hry.
 • Vyhlášení výherců proběhne v sobotu krátce po 20:00, formou vyvěšení výsledků soutěže na předem určeném místě. Po vyhlášení si výherci mohou hry vyzvedávat (pokud hru zrovna někdo hraje a pokud vám to čas dovolí, prosíme, nechte jej dohrát).
 • Pokud si výherce výhru nevyzvedne do konce festivalu (5. 9. 2021 v 18:00), ztrácí na ni nárok, propadá festivalu a bude s ní nakládáno, jako by byla festivalu darována.

Pravidla účasti na turnajích

 • Uvaděč má vždycky pravdu.
 • Časy turnajů jsou pevně dané a není možné je přetahovat, kvůli dalším aktivitám a časové vytíženosti vypravěčů. Z toho důvodu není možné dávat neomezený čas na partii – partie, které se potáhnou příliš dlouho, budou podle situace buď urychleny, nebo ukončeny a vítěz bude určen kontumačně. I v tomto případě má uvaděč pravdu.
 • Turnaje mohou být součástí sekce „Hraj a vyhraj“, pokud jsou hry v této sekci dostupné a jejich konec je naplánován před vyhlášením. I proto je důležitý bod 2.

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky festivalu slouží výlučně pro potřeby organizace festivalu a nejsou poskytovány dalším subjektům. Osobní údaje účastníků slouží výhradně k jejich informování o programu před, v průběhu a bezprostředně po ukončení festivalu. Organizátoři se zavazují archivovat osobní údaje účastníků pouze na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.